مقالات مفید

فوریه 6, 2015

آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :

آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :
فوریه 6, 2015

مقاوم سازی سازه در برابر زلزله و کاهش حجم اضافی میلگرد ها

•با توجه به کاهش مصرف میلگرد وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیرو های ثقلی جانبی نیز کاسته میشود و در نتیجه […]
فوریه 6, 2015

کپسول گاز دستگاه جوش سر به سر دایا

در جوشکاری با این دستگاه حرارت ایجاد شده از طریق سوختن مخلوط گاز اکسیژن و استیلن بوجود می آید. بر روی هر کپسول یک مانومتر نصب […]
فوریه 6, 2015

جدول مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور

جدول مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور