کلیــــــــــــــــــد الکتریکی

کلید الکتریکی و لوله های تنظیم اختلاط گاز:

 

وظیفه این بخش از دستگاه اختلاط دو گاز اکسیژن و استیلن و تنظیم شعله به کمک پیچ های تنظیم روی ان می باشد. بر روی مشعل دستگاه دو شیر و یک اهرم وجود دارد . شیر آبی برای تنظیم فشار گاز اکسیژن ، شیر قرمز برای تنظیم فشار گاز استیلن و اهرم برای قطع و وصل کردن گاز خروجی از مشعل می باشد و کلید الکتریکی با یک کابل به پمپ هیدرولیک متصل بوده و از این طریق به پمپ فرمان اعمال یا کاهش فشار بر روی میلگرد ها را می دهد.