نازل

 

نازل: مخلوط گاز های اکسیژن و استیلن در این قسمت شعله ور می شود . این نازل به گونه ای طراحی شده است که شعله بطور یکنواخت تمام نقطه اتصال دو میلگرد را احاطه می کند.