سیلندر فشار

این سلندر از یک محفظه روغن و یک پیستون فشار تشکیل شده که درون گیره چفت می شود و از طریق یک شیلنگ متصل به پمپ هیدرولیک فشار بر روی میلگرد ها وارد می کند.
گیره نگه دارنده میلگرد: این گیره از دو فک ثابت و متحرک تشکیل شده که دو سر میلگردها بر روی آن بسته می شود و به انتهای فک متحرک آن سیلندر فشار بسته شده و از این طریق نیرو به دو سر میلگردها وارد می شود.