اره مخصوص برش آرماتور

در جوشکاری با دستگاه اتصال سر به سر میلگرد با استناد به بند ۱۱ و ۱۴ تائیدیه فنی صادره از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، سطح مقطع هر دو میلگردی که قرار است به یکدیگر متصل شوند باید دارای سطحی تمیز و عاری از هرگونه آلودگی بوده و کاملاً به صورت عمود بر محور میلگرد انجام شود.

 

برای نیل به این اهداف بایستی از این نوع دستگاه برش مخصوص شرکت دایا ژاپن با تیغه الماسه و با تجهیزات لازم استفاده نمود . این دستگاه در مدت زمان ۱۱ ثانیه و بدون هیچ گونه اکسید شدگی برشکاری را انجام می دهد .
توجه: هرگونه برش به وسیله قیچی یا هوا برش برای این جوش مناسب نمی باشدزیرا دو سر اتصال کاملا باید به یکدیگر متصل شوند.