کپسول

فوریه 6, 2015

کپسول گاز دستگاه جوش سر به سر دایا

در جوشکاری با این دستگاه حرارت ایجاد شده از طریق سوختن مخلوط گاز اکسیژن و استیلن بوجود می آید. بر روی هر کپسول یک مانومتر نصب […]